Faking a roughing

Simulazione di roughing da parte di un Quarterback, di un kicker o di un punter.